Ordensregler

Hjemmel og virkeområde

Forskrift om felles ordensreglement for skolene i Oslo av 2012, Opplæringslova og Forskrift til Opplæringslova er lagt til grunn for dette reglementet vedtatt i skolens driftsstyre

Kommunens reglement for skolene i Oslo og dette reglementet gjelder for alle skolens elever på skolens område, inne og ute, og på ekskursjoner, studieturer og andre arrangementer i skolens regi. 

 

Innledning

Som elev ved Hartvig Nissens skole blir du medlem av et samfunn som består av skolens elever og personale. Som medlem av dette samfunnet er det viktig at du aktivt bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer, at du behandler medelever, lærere og annet personale med høflighet og respekt og at du tar medansvar for å holde orden ute og inne.

Brudd på skolens reglement vil kunne føre til nedsatt karakter i orden og atferd. Mindre reglementsbrudd kan føre til ordens- eller atferdsanmerkning og/eller at du blir bedt om å arbeide videre et annet sted resten av økta. 

Elever plikter generelt å rette seg etter lærers og rektors anvisninger.

 

Rettigheter, regler og reaksjoner

 

§ 1 Rettigheter

 • Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
 • Elevene har rett til å drive politisk og annen samfunnsmessig organisasjonsvirksomhet i og etter skoletid. Rektor skal godkjenne virksomheten. Bruk av skolens lokaler i slik sammenheng må avtales med skolens ledelse i god tid.
 • Elevene har rett til å bli gjort kjent med gjeldende læreplaner, vurderingskriterier og vurderingsordninger i sine fag.
 • Elevene har rett på opplæring, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder for videregående skole.
 • Elevene har rett til medvirkning i planlegging, egenvurdering, gjennomføring og vurdering av opplæringen i samarbeid med andre elever og lærere.
 • Elevene har rett til å få fortløpende tilbakemelding, oppfølging og veiledning i forhold til de mål som er fastsatt for eleven/gruppa.
 • Elevene har rett på minst en fagsamtale i hvert fag hvert halvår. Karakterene til halvårsvurderingen er en underveisvurdering og skal følges opp med en begrunnelse og en veiledning, skriftlig eller muntlig.
 • Elevene har rett på minst én utviklingssamtale med sin mentor hvert halvår.
 • Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen har elevene rett til rådgiving, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette, her under tilgang til pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Elever som på grunn av dokumentert sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. Rådgiver vurderer behovet og gir retningslinjer for tilrettelegging.
 • Elevene har rett til rådgiving om utdanning og yrkesvalg.
 • Elevene har rett og plikt til å danne et elevråd.
 • Elevene skal ha et skriftlig varsel ved fare for tap av standpunktkarakter og/eller nedsatt standpunktkarakter i orden og atferd.

 

§ 2 Regler og plikter (brudd kan føre til reaksjoner i henhold til§12)

 • Elevene plikter å rette seg etter lover, regler og instrukser som enhver tid gjelder.
 • Elevene forplikter seg til å medvirke til et godt læringsmiljø.
 • Elevene plikter å møte presis og delta aktivt i opplæringen.
 • Elevene plikter å levere avtalte arbeider til avtalt tid.
 • Elevene har plikt til å ha med seg det undervisningsmateriell og utstyr som til enhver tid kreves.
 • Hærverk og skader kan føre til reaksjoner i henhold til § 12 og til erstatningsansvar.
 • Krenkelser, mobbing, vold eller andre brudd på aksepterte atferdsnormer aksepteres ikke.
 • Bruk, besittelse eller oppbevaring av alkohol eller ulovlige rusmidler er forbudt på skolens område.
 • Det er ikke tillatt å røyke eller snuse på skolens område eller i dens umiddelbare nærhet. Forbudet gjelder også E-sigaretter.
 • Det er ikke tillatt å ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen.
 • Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes krenkende eller er i strid med norsk lov.
 • Det er ikke tillatt å legge ut krenkende materiale om medelever på internett, eller legge ut annet materiale om elever uten deres samtykke.
 • Det er ikke tillatt å legge ut krenkende materiale om skolens personale på internett, eller legge ut annet materiale om personalet uten deres samtykke.
 • Elevene må ikke etterlate verdigjenstander og penger i klasserom og elevskap. Skolen har ikke erstatningsansvar ved eventuelt tyveri av private eiendeler. Faglærer i kroppsøving og dramafag kan oppbevare verdigjenstander i undervisningstiden for de som måtte ønske det. PCen skal oppbevares i elevskapet når den ikke skal brukes. Ethvert tyveri må meldes til politiet av den som er skadelidende.
 • Skolens PC'er behandles og oppbevares i henhold til gjeldende kontrakt om utlån av IKT-utstyr
 • I kroppsøving har elevene plikt til å stille i det utstyret som kreves, også egnet skotøy for så vel ute- som inneaktiviteter.
 • Hvis læreren ikke møter til øktene, må skolens ledelse/kontor varsles. Elevene må vente i klasserommet til nærmere beskjed blir gitt.

 

§ 3 Orden og ryddighet

Hold orden på skolen vår – ute og inne.
Presisering:

 • Elevene skal ikke forlate undervisningsrommet før det er ryddet. Lærer har ansvar for å påse at dette blir gjort.
 • Elevene skal bruke søppelbøttene og huske å kildesortere
 • Dersom vi kommer til et rom i uorden skal gruppa gjøre dugnad før arbeidet begynner, uansett hvem som har rotet til (for eksempel etter midttimen).

 

§ 4 Arbeidsmiljø

 • Forstyrr ikke læringsarbeidet. Vis respekt for hverandre.
 • Presiseringer:
 • Mobiltelefonen skal ikke være i bruk i undervisningsøktene, hvis ikke annet er avtalt.
 • Faglærer avgjør når PC kan/skal brukes i undervisningen
 • Elver kan ikke sitte med høretelefoner og andre lyd- og/eller billedmedia, med mindre annet er avtalt.
 • Elever skal normalt ikke spise eller drikke i undervisningsøktene (unntak: vann).
 • Elever skal ikke forlate rommet i undervisningsøktene uten avtale.

  

§ 5 Frammøte

Alle må møte presis med alle aktuelle læremidler gjennom hele skoledagen.
Presiseringer:

 • Når noe uforutsett skjer slik at du kommer for sent, går du inn i undervisningsrommet så stille som mulig uten å forstyrre undervisningen. Dersom du tydelig forstyrrer undervisningen ved å komme for sent eller hvis du ofte har kommet for sent, kan du midlertidig bli bedt om å arbeide i et annet rom, for eksempel i biblioteket.
 • Det blir ført ordensmerknader ved alle tilfeller av forsentkomming. Det kan også bli ført atferdsmerknad dersom du forstyrrer undervisningen når du kommer for sent.
 • Kommer du for sent mer enn 15 minutter, blir det ført fravær for en undervisningstime
 • Skoledagen er fra skolestart til kl. 16.00. Innenfor dette tidsrommet kan elevene bli bedt om å møte til samtale, ekstra vurdering, ekskursjoner og annet, selv om dette ligger utenfor elevens ordinære timeplan. Dette vil bli varslet i forkant.

 

§ 6 Fravær

 • Skolens mål er at ingen skal være borte fra undervisningen uten tvingende grunn. Alt fravær må grunngis og underskrives. Fravær som ikke er dokumentert, blir å anse som ugyldig og kan føre til nedsatt karakter i atferd.
 • Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer
 • Elever plikter å dokumentere alt fravær senest 3 uker etter at de har vært borte
 • Elever plikter å varsle mentor ved alt fravær
 • På Vg1 skal foresatte varsle mentor ved elevenes fravær.
 • For stort fravær og andre spesielle grunner kan føre til at læreren mangler vurderingsgrunnlag og ikke er i stand til å gi en sluttvurdering av elevens kompetanse.
 • Hvis fraværet går ut over 3 dager, skal skolen ha melding.
 • Alt fravær for alle tre år føres på vitnemålet, også fravær som er godkjent som gyldig. Se ellers § 9 for fratrekk i fraværet.

 

§ 7 Permisjoner

Skolen innvilger ikke permisjon til ferie, reiser eller andre arrangement av sosial og privat karakter. Elever har krav på permisjon i forbindelse med feiring av religiøs høytid (inntil 2 dager pr skoleår) og i forbindelse med politisk arbeid eller som tillitsvalgt.

Elever kan søke velferdspermisjon, for eksempel i forbindelse med begravelse i nær familie. Elever kan søke om permisjon i forbindelse med deltakelse i idrettsarrangement eller et tilsvarende kulturelt arrangement. Søknadene vil bli individuelt behandlet.

 

§ 8 Studiedager

Alle elever på Vg1 og Vg2 får 2 studiedager hvert år i forkant til store vurderingssituasjoner i fag valgt av skolen. Elever på Vg3 kan ta ut en selvstendig studiedag hvert halvår, etter å ha levert en skriftlig bekreftelse fra lærerne eleven har den aktuelle dagen (eget skjema). Det vil ikke bli ført fravær for disse studiedagene. Husk at skjemaet skal leveres minst en uke på forhånd.

 

§ 9 Fratrekk i fraværet

 • Rektor kan gi elever fratrekk i fraværet sitt i et visst antall dager (styres av Forskrift til Opplæringslova) løpet av et skoleår. Dette gjelder for eksempel fravær for arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagte oppmøter, fravær av helse- og velferdsgrunner.
 • Normalt skal elever søke om slik fri fra opplæringen på forhånd.
 • Elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn Den norske kirken, har innenfor totalrammen på 10 skoledager rett til inntil to dager fri ved religiøse høytider.
 • Elever med dokumentasjon på langvarig eller kronisk sykdom må sørge for å levere dokumentasjon til klasseleder /mentor så snart det er mulig.

 

§ 10 Fusk

 • Hvis du blir grepet i fusk eller forsøk på fusk, vil det vanligvis få konsekvenser for karakteren i atferd, og det vil også få betydning for fagkarakteren når læreren skal vurdere elevens sluttkompetanse. Gjelder dette eksamen, vises det til forskriften til Opplæringslova § 3 – 25, som sier at eksamen kan annulleres, og at eleven tidligst kan gå opp til ny prøve ett år etter at eksamen ble annullert.
 • Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, og kommunikasjon under prøver og eksamen anses som fusk eller forsøk på fusk.

 

§ 11 Diverse

 • Bilparkering i skolegårdene er ikke tillatt
 • Det er ikke tillatt å plassere elektriske artikler, som for eksempel vannkoker, i klasserommene
 • Elever som kan dokumentere behov for det, kan mot et depositum få utlånt nøkkel til skolens heiser.
 • Det er ikke tillatt å kaste snøball

 

§ 12 Reaksjoner på brudd

Brudd på skolens reglement kan føre til nedsatt karakter i orden eller atferd, bortvisning i inntil 5 dager og i særlig grove tilfeller varig utvisning.

 

§ 13 Fastsetting av karakter i orden og atferd

Karakterene blir fastsatt i et samlet klasselærerråd ved halvårs- og standpunktkarakteroppgjør. Karakterene skal gi uttrykk for:

 • Om elevens arbeidsvaner er preget av ansvar, orden og ryddighet, punktlighet og pålitelighet
 • Om elevens opptreden overfor andre er hensynsfull, real og høflig

De viktigste kriteriene for nedsatt karakter i atferd:

 • En atferd som oppfattes som uakseptabel av personalet og/eller medelever
 • Skading av andre
 • Mobbing, plaging eller på andre måter krenkende atferd
 • Bruk av hjelpemidler som ikke er tillatt
 • Vedvarende forstyrrelser
 • Uhøflig framferd og hærverk
 • Høyt udokumentert fravær
 • Vedvarende forsentkomminger

De viktigste kriteriene for nedsatt karakter i orden:

 • Dårlig arbeidsinnsats, herunder å møte uforberedt og å bruke PC en til annet enn skolearbeid
 • Forseintkomminger
 • For sein eller manglende innlevering
 • Gjentatt glemming av bøker og annen mangel på orden i skolesakene
 • Eleven/foresatte skal gis skriftlig varsel dersom det er fare for nedsatt standpunktkarakter i orden og/eller atferd.