Hovedseksjon

Eksamen

Regjeringen har som kjent besluttet å avlyse alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020.

 

Les mer om avlyst eksamen for våren 2020:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/

 

Eleveksamener - uttrekksregler:

 • Vg1: Alle elevene kan trekkes ut til én skriftlig eller én muntlig eksamen
 • Vg2: Alle elevene skal trekkes ut til én eksamen, enten skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk
 • Vg3: Alle elevene skal skal trekkes ut til både skriftlig og muntlig eksamen (se nedenfor).

 

Nærmere om eksamen på Vg3 studiespesialisering

 • Alle elever skal ha 4 eksamener totalt (norsk hovedmål + 3 til)
 • Alle elevene skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Elever som følger læreplan i norsk som andrespråk, har obligatorisk skriftlig eksamen i dette faget.
 • I tillegg til skriftlig eksamen i norsk hovedmål kan alle elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag. Eller et skriftlig og et muntlig. Ett av disse trekkfagene kan være norsk sidemål.
 • Alle elever trekkes dessuten ut til minst én muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.

 

Nærmere om eksamen på Vg3 musikk, dans og drama

 • Alle elevene skal opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål.
 • Alle elevene skal opp muntlig-praktisk eksamen i teaterproduksjon 2 (felles programfag).
 • I tillegg skal alle elevene opp i to trekkfag i én av følgende varianter:
  • enten: to skriftlige fag, hvorav det ene kan være norsk sidemål
  • eller: ett skriftlig fag (enten drama og samfunn, teater i perspektiv eller norsk sidemål) + ett muntlig/muntlig-praktisk fag
  • eller: to muntlige/muntlig-praktiske fag

 

Forberedelsestid til muntlig eksamen

Til muntlig eksamen skal alle fag ha lang forberedelsestid. Faglærer drøfter eksamensform med elevene i begynnelsen av skoleåret. Eleven vet hvilket fag eleven kommer opp i 48 timer før eksamen og får oppgaven 24 timer før eksamen.

 

Privatisteksamen

Skal du melde deg opp til privatisteksamen, gjøres det hos Privatistweb