Hovedseksjon

Ordensregler

Revidert og vedtatt juni 2023 av skolens driftsstyre

 

Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen

Fastsatt av byråden for oppvekst og kunnskap den 03.07.2018 med hjemmel i lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9 A-10 og bystyrevedtak av 17.06.2015 sak 184/15 og byrådsvedtak av 06.10.2015 sak 1087/15.

 

§ 1 Formål

Reglementet skal bidra til at elevene i Osloskolen har et trygt og godt skolemiljø, som skaper trivsel, inkludering og gir et godt grunnlag for læring.

 

§ 2 Virkeområde

Reglementet gjelder for grunnskolene og de videregående skolene i Oslo kommune.

Reglementet omfatter også voksenopplæringssentrene så langt det passer.

Reglementet gjelder i skoletiden når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel i leirskoler og på andre turer i skolens regi.

Reglementet kommer også til anvendelse utenfor skoletiden forutsatt at elevenes oppførsel har tilstrekkelig tilknytning til skolen, herunder situasjoner der elever krenker hverandre og det fører til at de ikke har det trygt og godt på skolen.

I tillegg til dette reglementet gis det enkelte driftsstyre myndighet til å gi utfyllende regler for orden og oppførsel tilpasset den enkelte skoles/voksenopplæringssenters behov. Det enkelte driftsstyre kan også fastsette andre reaksjoner enn de som fremkommer i § 8, innenfor gjeldende lovverk.

 

§ 3 Hensynet til elevens beste og elevenes rett til å bli hørt

I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal hensynet til elevens beste være et grunnleggende hensyn. Skolen skal også ivareta elevens rett til å bli hørt.

 

Som elev ved Hartvig Nissens skole blir du medlem av et samfunn som består av skolens elever og personale. Som medlem av dette samfunnet er det viktig at du aktivt bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer, at du behandler medelever, lærere og annet personale med høflighet og respekt og at du tar medansvar for å holde orden ute og inne.

Brudd på skolens reglement vil kunne føre til nedsatt karakter i orden og atferd. Mindre reglementsbrudd kan føre til ordens- eller atferdsanmerkning og/eller at du blir bedt om å arbeide videre et annet sted resten av økta. 

Elever plikter generelt å rette seg etter lærers og rektors anvisninger.

Rettigheter, regler og reaksjoner

§ 4 Rettigheter

 • Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
 • Elevene har rett til å drive politisk og annen samfunnsmessig organisasjonsvirksomhet i og etter skoletid. Rektor skal godkjenne virksomheten. Bruk av skolens lokaler i slik sammenheng må avtales med skolens ledelse i god tid.
 • Elevene har rett til å bli gjort kjent med gjeldende læreplaner, vurderingskriterier og vurderingsordninger i sine fag.
 • Elevene har rett på opplæring, hjelp og rettledning i samsvar med de bestemmelser som gjelder for videregående skole.
 • Elevene har rett til medvirkning i planlegging, egenvurdering, gjennomføring og vurdering av opplæringen i samarbeid med andre elever og lærere.
 • Elevene har rett til å få fortløpende tilbakemelding, oppfølging og veiledning i forhold til de mål som er fastsatt for eleven/gruppa.
 • Elevene har rett på minst en fagsamtale i hvert fag hvert halvår. Karakterene til halvårsvurderingen er en underveisvurdering og skal følges opp med en begrunnelse og en veiledning, skriftlig eller muntlig.
 • Elevene har rett på minst én utviklingssamtale med sin kontaktlærer hvert halvår.
 • Ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for opplæringen har elevene rett til rådgiving, oppfølging og hjelp til å finne seg til rette, her under tilgang til pedagogisk-psykologisk tjeneste.
 • Elever som på grunn av dokumentert sykdom eller omsorgsansvar får mye fravær, har rett til hjelp og støttetiltak fra skolen for å unngå tap av opplæring og vurderingsgrunnlag. Rådgiver vurderer behovet og gir retningslinjer for tilrettelegging.
 • Elevene har rett til rådgiving om utdanning og yrkesvalg.
 • Elevene har rett og plikt til å danne et elevråd.
 • Elevene skal ha et skriftlig varsel ved fare for tap av standpunktkarakter og/eller nedsatt standpunktkarakter i orden og atferd.

 

§ 5 Regler og plikter (brudd kan føre til reaksjoner i henhold til§16)

 • Elevene plikter å rette seg etter lover, regler og instrukser som enhver tid gjelder.
 • Elevene forplikter seg til å medvirke til et godt læringsmiljø.
 • Elevene plikter å møte presis og delta aktivt i opplæringen.
 • Elevene plikter å levere avtalte arbeider til avtalt tid.
 • Elevene har plikt til å ha med seg det undervisningsmateriell og utstyr som til enhver tid kreves.
 • Hærverk og skader kan føre til reaksjoner i henhold til § 18 og til erstatningsansvar.
 • Krenkelser, mobbing, vold eller andre brudd på aksepterte atferdsnormer aksepteres ikke.
 • Bruk, besittelse eller oppbevaring av alkohol eller ulovlige rusmidler er forbudt på skolens område.
 • Det er ikke tillatt å røyke eller snuse på skolens område. Forbudet gjelder også alle typer E-sigaretter og snus.
 • Det er ikke tillatt å ha med våpen eller andre farlige gjenstander på skolen.
 • Det er ikke tillatt å bruke skolens datamaskiner til å laste ned, lese eller spre pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes krenkende eller er i strid med norsk lov.
 • Det er ikke tillatt å legge ut krenkende materiale om medelever på internett, eller legge ut annet materiale om elever uten deres samtykke.
 • Det er ikke tillat å ta opp samtaler eller filme medelever eller ansatte uten deres samtykke.
 • Det er ikke tillatt å legge ut krenkende materiale om skolens personale på internett, eller legge ut annet materiale om personalet uten deres samtykke.
 • Elevene må ikke etterlate verdigjenstander og penger, herunder også PC, i klasserom og elevskap. Skolen har ikke erstatningsansvar ved eventuelt tyveri av private eiendeler. Ethvert tyveri må meldes til politiet av den som er skadelidende.
 • Skolens PC'er behandles og oppbevares i henhold til gjeldende kontrakt om utlån av IKT-utstyr
 • I kroppsøving har elevene plikt til å stille i det utstyret som kreves, også egnet skotøy for så vel ute- som inneaktiviteter.
 • Hvis læreren ikke møter til øktene, må skolens ledelse/kontor varsles. Elevene må vente i klasserommet til nærmere beskjed blir gitt.

 

§ 6 Orden og ryddighet

Hold orden på skolen vår – ute og inne.
Presisering:

 • Elevene skal ikke forlate undervisningsrommet før det er ryddet. Lærer har ansvar for å påse at dette blir gjort.
 • Elevene skal etterlate fellesområder ryddige og rene.
 • Elevene skal bruke søppelbøttene og huske å kildesortere.

 

 

§ 7 Arbeidsmiljø

 • Forstyrr ikke læringsarbeidet. Vis respekt for hverandre.
 • Mobiltelefonen skal ikke være i bruk i undervisningsøktene, hvis ikke annet er avtalt.
 • Skolen har "mobilhotell". Vi starten av hver time settes uoppfordret mobilen på lydløs og legges i mobilhotellet. 
 • Mobiltelefoner, eller andre gjenstander som ikke aksepteres, kan midlertidig inndras.
 • Faglærer avgjør når PC kan/skal brukes i undervisningen
 • Elever kan ikke sitte med høretelefoner og andre lyd- og/eller billedmedia, med mindre annet er avtalt.
 • Elever skal normalt ikke spise eller drikke i undervisningsøktene (unntak: vann).
 • Elever skal ikke forlate rommet i undervisningsøktene uten avtale.

 

§ 8 Frammøte

 • Alle må møte presis til alle avtalte timer.
 • Det blir ført ordensmerknader ved alle tilfeller av forsentkomming. Det kan også bli ført atferdsmerknad dersom du forstyrrer undervisningen når du kommer for sent.
 • Kommer du for sent mer enn 15 minutter, blir det ført fravær for en undervisningstime (45 min).
 • Skoledagen er fra skolestart til normalt kl. 16.00. Innenfor dette tidsrommet kan elevene bli bedt om å møte til samtale, ekstra vurdering, ekskursjoner og annet, selv om dette ligger utenfor elevens ordinære timeplan. Dette vil bli varslet i forkant.

 

§ 9 Fravær

 • Skolens mål er at ingen skal være borte fra undervisningen uten tvingende grunn. Fravær som ikke er legitimert/ dokumentert, blir å anse som ugyldig og kan føre til nedsatt karakter i orden.
 • Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
 • Elever/foresatte plikter å varsle kontaktlærer ved alt fravær
 • Obligatorisk trafikkopplæringen, herunder glattkjøring, langkjøring og førerprøven vil ikke bli regnet med i fraværsgrensen.
 • For stort fravær kan føre til at læreren mangler vurderingsgrunnlag og ikke er i stand til å gi en sluttvurdering av elevens kompetanse.
 • Alt fravær for alle tre år føres på vitnemålet, også fravær som er godkjent som legitimert/dokumentert.

 

§ 10 Permisjoner

Skolen innvilger ikke permisjon til ferie, reiser eller andre arrangement av sosial og privat karakter. Elever har krav på permisjon i forbindelse med feiring av religiøs høytid (inntil 2 dager pr skoleår) og i forbindelse med politisk arbeid eller som tillitsvalgt.

Elever kan søke velferdspermisjon, for eksempel i forbindelse med begravelse i nær relasjon (inntil to dager). Elever kan søke om permisjon i forbindelse med deltakelse i idrettsarrangement eller et tilsvarende kulturelt arrangement. Søknadene vil bli individuelt behandlet av rektor.

Skolen innvilger som hovedregel ikke mer enn inntil 10 dager permisjon pr skoleår, men vil kunne utvide dette i særlige tilfeller. Elevens fravær, generelle holdning og faglig utvikling vil være sentralt i vurdering av slike tilfeller. Skolen forventer at eleven følger opp skolearbeidet i permisjonsperioden. Elever kan aldri få permisjon på tidspunkt som vil kunne komme i konflikt med eksamen.

 

 

§ 11 Fratrekk i fraværet

Ved slutten av skoleåret kan eleven søke om fratrekk i fraværet på inntil 10 dager ifbm.  arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid, lovpålagte oppmøter, fravær av helse- og velferdsgrunner, eller religiøse høytider. Se forskrift i opplæringsloven for gjeldende detaljer.

 

 

§ 12 Fusk

 • Hvis du blir tatt i fusk eller forsøk på fusk, vil det vanligvis få konsekvenser for karakteren i atferd, og det vil også få betydning for fagkarakteren når læreren skal vurdere elevens kompetanse. Gjelder dette eksamen, vises det til forskriften til Opplæringslova § 3 – 25, som sier at eksamen kan annulleres, og at eleven tidligst kan gå opp til ny prøve ett år etter at eksamen ble annullert.
 • Bruk av ikke tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, og kommunikasjon under prøver og eksamen anses som fusk eller forsøk på fusk.

 

§ 13 Fastsetting av karakter i orden og atferd (se også § 5, om regler og plikter ved Hartvig Nissens skole

Karakterene blir fastsatt i et samlet klasselærerråd ved halvårs- og standpunktkarakteroppgjør. Karakterene skal gi uttrykk for:

 • Om elevens arbeidsvaner er preget av ansvar, orden og ryddighet, punktlighet og pålitelighet
 • Om elevens opptreden overfor andre er hensynsfull, real og høflig

De viktigste kriteriene for nedsatt karakter i atferd:

 • En atferd som oppfattes som uakseptabel av personalet og/eller medelever
 • Mobbing, plaging eller på andre måter krenkende atferd
 • Å utøve eller true med fysisk vold
 • Å ha med, bruke eller være påvirket av rusmidler
 • Uhøflig framferd og hærverk
 • Fusk eller forsøk på fusk
 • Å ha med farlige gjenstander til skolen
 • Å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet
 • Bruk av mobiltelefon eller PC til annet enn skolearbeid i timene
 • Gjentagende forstyrrende atferd eller negative bidrag til læringsmiljøet
 • Viser manglende respekt for andre i skolesamfunnet

De viktigste kriteriene for nedsatt karakter i orden:

 • Dårlig arbeidsinnsats, herunder å møte uforberedt.
 • Forseintkomminger
 • For sein eller manglende innlevering
 • Gjentatt glemming av bøker og annen mangel på orden i skolesakene
 • Høyt udokumentert fravær

Eleven/foresatte skal gis skriftlig varsel dersom det er fare for nedsatt standpunktkarakter i orden og/eller atferd

 

§ 14 Diverse

 • Bilparkering i skolegården er ikke tillatt
 • Det er ikke tillatt å plassere elektriske artikler, som for eksempel vannkoker, i klasserommene
 • Det er ikke tillatt med levende lys
 • Elever som kan dokumentere behov for det, kan i en begrenset periode få utlånt nøkkel til skolens heiser.

<![if 

§ 15 Reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

Hartvig Nissen kan benytte følgende reaksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

1. anmerkning

2. varsel om mulig nedsatt atferd/ordens karakter

3. kontakt med foreldre/foresatte

4. pålegg om å utføre oppgaver før eller etter skoletid for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for

5. bortvisning fra undervisningen for en opplæringsøkt

6. bortvisning for resten av dagen (oppll. § 9A-11)

7. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av dagen

- inntil fem dager i videregående skole (oppll. § 9A-11)

- resten av skoleåret i videregående skole (oppll. § 9A-11)

8. midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1)

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Eleven plikter å overholde ilagte reaksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye reaksjoner.

 

§ 16 Anmeldelse av straffbare forhold

Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. For mindre alvorlige forhold skal skolen foreta en konkret vurdering av om anmeldelse er hensiktsmessig.

 

§ 17 Erstatningsansvar

Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens

foreldre/foresatte bli holdt erstatningsansvarlige. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

 

 § 18 Saksbehandling ved bruk av reaksjoner

Ved bruk av reaksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:

- Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.

- Eleven har rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Skolen skal sørge for at eleven får snakke med noen han/hun stoler på og i en situasjon som oppleves trygg.

- Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).

- Før avgjørelse om bortvisning blir fattet skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.

- Rektor avgjør om reaksjonene i § 8 nr. 4, 6, 7 første og andre strekpunkt skal benyttes. Rektor eller den rektor delegerer det til avgjør om reaksjonene i § 8 nr. 1-3 og 5 skal benyttes. Direktøren for Utdanningsetaten avgjør om reaksjonene i § 8 nr. 7 tredje strekpunkt og nr. 8 skal benyttes.

- I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig. Før foresatte varsles, skal eleven ha blitt hørt i trygge omgivelser.

Reaksjonene i § 8 nr. 6-8 er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

 

§ 19 Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 01.08.2018. Samtidig oppheves forskrift av 25.09.2012 om ordensreglement for orden og oppførsel i Oslo-skole. Driftsstyret ved Hartvig Nissens skole har  revidert og godkjent gjeldene ordensreglement i juni 2023.