Hovedseksjon

Utvekslingsår

Utvekslingsår

Hovedreglene for godkjenning av hele opplæringsår i utlandet er nedfelt i § 1-16 i forskrift til opplæringsloven og Rundskriv Udir-6-2012 Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Det er i hovedsak bare tatt med informasjon som er relevant for elever på Hartvig Nissens skoles egne utdanningsprogrammer (studiespesialisering og musikk, dans og drama).

 

Forskrift til opplæringsloven § 1-16 andre ledd
Godkjenning av opplæring i utlandet tilsvarende Vg1 og/eller Vg2 i Norge:

Ein elev som har gjennomført og bestått eit opplæringsår i utlandet på nivå med norsk Vg1 og/eller Vg2, kan søkje fylkeskommunen om å få denne opplæringa godkjend som ein del av norsk vidaregåande opplæring. Denne ordninga gjeld for alle utdanningsprogramma. Fylkeskommunen skal vurdere søknaden og gje godkjenning når innhaldet i opplæringsåret i utlandet er likeverdig med eller meir omfattande enn opplæringa etter læreplanverket. Opplæringsåret i utlandet må ha hovudvekta på den fagkrinsen ein finn i det tilsvarande norske opplæringsåret, men det er ikkje krav om at den utanlandske opplæringa inneheld alle dei einskilde faga i det aktuelle utdanningsprogrammet. Søkjaren må leggje fram nødvendig dokumentasjon på den utanlandske opplæringa. Fylkeskommunen kan gje tilsegn om godkjenning på vilkår før eleven dreg til utlandet.

 

Regler for godkjenning av et helt opplæringsår fra utlandet på Vg2-nivå

·      Du må ha bestått alle fagene i den utenlandske opplæringen, eventuelt at opplæringen er gjennomført slik at du er kvalifisert til å tas inn eller flyttes opp til neste trinn i det aktuelle landets skolesystem. Det er ditt ansvar å vise formell dokumentasjon på at du oppfyller dette vilkåret.

·      Opplæringsåret i utlandet må anses som likeverdig med eller mer omfattende enn Vg2 i Norge.

·      For at du skal få godkjent et opplæringsår i utlandet, må opplæringen utgjøre et helt opplæringsår, og det må være snakk om fulltidsopplæring. Utdanningsdirektoratet sier at det også er mulig å godkjenne to avvikende skolehalvår på den sørlige halvkule (f.eks. i Australia), forutsatt at opplæringen kan anses som likeverdig med eller mer omfattende enn Vg2 i Norge.

·      Opplæringen i utlandet må inneholde fag som er likeverdige med eller mer omfattende enn de fellesfagene som er avsluttende fag på Vg2. Hvis du ikke kan dokumentere slik kompetanse, må du ta faget/fagene som privatist før du kan få vitnemål.

·      Opplæringen i utlandet må inneholde fag som gjør at du har et forsvarlig grunnlag for å fortsette med programfagene på Vg3. Hvis du ikke kan dokumentere tilfredsstillende grunnlag for å kunne fortsette med nødvendige programfag på Vg3, må du ta de manglende programfagene på Vg2 som privatist høsten etter utvekslingsåret.

·      Godkjenning av et opplæringsår fra utlandet på Vg2-nivå innebærer at du kan fortsette på Vg3 i Norge når du kommer tilbake. Et år i utlandet kan aldri gi større uttelling enn et år i norsk videregående opplæring.

·      Det gis ikke godkjenning for opplæring i utlandet tilsvarende Vg3 i Norge. Dersom Vg3 gjennomføres i utlandet, vil det være landet hvor opplæringen gjennomføres som har ansvaret for å skrive ut dokumentasjonen.

 

Konkretisering av fagkrav - studiespesialisering

Du kan få godkjent selve opplæringsåret selv om du mangler ett eller flere fag som er nødvendige for å få vitnemål. Manglende fag må i så fall tas som privatist før du kan få vitnemål. 

Fellesfag
Du må dokumentere likeverdig eller mer omfattende opplæring i følgende fellesfag som avsluttes på Vg2:

Matematikk:
Minimum tilsvarende 
2P hvis du ikke skal ha matematikk som programfag på Vg3, minimum tilsvarende S1 eller R1 hvis du ønsker å ha programfaget S2 eller R2 på Vg3.

Fremmedspråk:

·      For elever som hadde fremmedspråk på ungdomstrinnet: Du må kunne dokumentere minimum opplæring tilsvarende andreåret av det nivået du følger i det fremmedspråket du har på Vg1. Hvis ikke må du ta fremmedspråket som privatist høsten etter utvekslingsåret.

·      For elever som ikke hadde fremmedspråk på ungdomstrinnet: Du må sørge for å skaffe deg tilstrekkelig kompetanse i tysk til å følge tysk nivå II på Vg3.

 

Norsk og historie:
Ikke avsluttende fag på Vg2, men muntlig og skriftlig eksamen på Vg3 bygger også på kompetansemålene fra Vg2. Du har selv ansvaret for å skaffe deg den faglige kompetansen som skal til for å følge fagene på Vg3 og være forberedt til eksamen etter Vg3.

 

Programfag
Du må dokumentere at du har et tilfredsstillende grunnlag for å velge de nødvendige programfagene på Vg3. I praksis betyr dette at du må sørge for at nivået i fag du får i utvekslingsåret minst tilsvarer nivået i tilsvarende programfag på Vg2 i Norge, slik at du har grunnlag for å gå videre med disse programfagene på Vg3. Eksempel: Hvis du har planlagt å ta faget Kjemi 2 på Vg3, må du på skolen i utlandet få opplæring i kjemi som minst tilsvarer Kjemi 1.

Hvis du ikke kan dokumentere at du har tilfredsstillende grunnlag i nødvendige programfag, må du ta de manglende programfagene på Vg2 som privatist før du kan få vitnemål.
 

Konkretisering av fagkrav - musikk, dans og drama

Det er viktig å minne om at du kan få godkjent selve opplæringsåret selv om du mangler ett eller flere fag som er nødvendige for å få vitnemål. Manglende fag må i så fall tas som privatist før du kan få vitnemål.

Fellesfag
Du må dokumentere likeverdig eller mer omfattende opplæring i følgende fellesfag som avsluttes på Vg2:

Matematikk:
Minimum tilsvarende 
2P hvis du ikke skal ha matematikk som programfag på Vg3, minimum tilsvarende S1 eller R1 hvis du ønsker å ha programfaget S2 eller R2 på Vg3.

Samfunnskunnskap:
Likeverdig eller mer omfattende opplæring (jf. læreplanen i samfunnskunnskap).

Geografi:
Likeverdig eller mer omfattende opplæring (jf. læreplanen i geografi).

Fremmedspråk:

·      For elever som hadde fremmedspråk på ungdomstrinnet: Du må kunne dokumentere minimum opplæring tilsvarende andreåret av det nivået du følger i det fremmedspråket du har på Vg1. I motsatt fall må du ta fremmedspråket som privatist høsten etter utvekslingsåret.

·      For elever som ikke hadde fremmedspråk på ungdomstrinnet: Du må sørge for å skaffe deg tilstrekkelig kompetanse i tysk til å følge tysk nivå II på Vg3.

<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

Norsk og historie:
Disse felles fagene er ikke avgangsfag på Vg2, men muntlig og skriftlig eksamen på Vg3 bygger også på kompetansemålene fra Vg2. Du har selv ansvaret for å skaffe deg den faglige kompetansen som skal til for å følge fagene på Vg3 og være forberedt til eksamen etter Vg3.

 

Programfag
På Drama Vg2 er det i alt 17 uketimer à 45 minutter med drama- og teaterfag. Programfagene omfatter: Teater i perspektiv 1 (5 t/u), Teater og bevegelse 1 (2 t/u), Teaterproduksjon 1 (5 t/u) og Teaterproduksjon fordypning 1 (5 t/u). Etter utvekslingsåret kommer du tilbake til neste nivå i disse fire fagene på Vg3.

Du må sikre deg at fagene i utvekslingsåret inneholder både praktiske sceniske fag (med vekt på tekst og rolle) og teoretiske dramafag (teaterteori, teatermetode, teaterhistorie). Hvis kravet om teori ikke kan oppfylles, må du ta faget Teater i perspektiv 1 som privatist før vitnemål kan utstedes.

Enkelte dramaelever opplever at det også kan være vanskelig å få tilstrekkelig med praktiske dramatimer i løpet av utvekslingsåret. Vi minner derfor om at fagene Teaterproduksjon fordypning 1 (Vg2) og 2 (Vg3) er valgfrie programfag, som evt. kan erstattes av programfag fra et av de andre studieforberedende utdanningsprogrammene (idrettsfag, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon eller studiespesialisering), f.eks. engelsk 1 eller psykologi 1.

Generelt er det viktig for dramaelever å være tydelige overfor utvekslingsorganisasjonene når det gjelder nødvendigheten av å få tilstrekkelig med dramafag til å kunne få året godkjent som tilsvarende Drama Vg2.

 

Lånekassens regler, § 33-8. Utvekslingsopphold gjennom utvekslingsorganisasjon

Det kan gis støtte til elever som tar ett år med videregående opplæring i land utenfor Norden gjennom en godkjent utvekslingsorganisasjon. Vilkårene for godkjenning av utvekslingsorganisasjoner framgår av forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole.

 

Det er en forutsetning for rett til støtte at eleven dokumenterer gjennom forhåndstilsagn etter forskrift til opplæringslova § 1-16 eller forskrift til friskolelova § 5a-3, at utdanningen under utvekslingsoppholdet vil kunne erstatte videregående trinn 2 i norsk videregående opplæring. Det gis ikke støtte til utvekslingsopphold som tilsvarer videregående trinn 1 eller videregående trinn 3.

 

Kommentarer til Lånekassens regler 

Godkjente utvekslingsorganisasjoner:

·      A+ World Academy (Fullriggeren Sørlandet)AFS Norge Internasjonal utvekslingAkademiet utvekslingClass AbroadEF Education FirstExplorius Education NorgeFRAM EducationMomento Education NorwayMy EducationRotary International Youth ExchangeSteinerskoleforbudnetSTS EducationUPG Norge og Youth for Understanding (YFU).
Kilde: https://diku.no/ressurser-og-verktoey/godkjente-utvekslingsorganisasjoner 
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

Søkbare tilbud i regi av osloskoler:

Vi minner også om at enkelte videregående skoler i Oslo har tilbud om "internasjonale klasser" på Vg2. Noen av disse tilbudene kan også søkes av elever på andre videregående skoler i Oslo. Det gjelder følgende tilbud:

·      Kongshavn videregående skole: Vg2 i Berlin

·      Stovner videregående skole: Vg2 i London

·      Ulsrud videregående skole: Vg2 i Cambridge

 

Hva du må gjøre hvis du ønsker å dra på utveksling?

·      På høsten i Vg1 må du ta kontakt med en (eller flere) utvekslingsorganisasjon(-er). Der vil du få nærmere informasjon om valgmuligheter, kostnader, vertsfamilier osv.

·      Når du har inngått avtale om utveksling, er det viktig at du informerer skolen om planene dine for neste skoleår. Dette gjøres normalt etter jul. Ta kontakt med din karriereveileder for hjelp.

·      Hvis du ønsker å søke Lånekassen om stipend, må du vedlegge en bekreftelse fra utvekslingsorganisasjonen på at du er godkjent som utvekslingselev. Du må også vedlegge en bekreftelse fra skolen på at utdanningen vil kunne godkjennes i henhold til de avtalte retningslinjene. Merk at det ikke er mulig å søke Lånekassen om stipend og lån for skoleåret 2024-2025 før i starten av mai 2024.

 

 

Søknad om plass på Vg3

·      Alle elever må søke på nytt til Vg3. Ordinær søknadsfrist er 1. mars, og søknadsskjemaet fylles ut og sendes inn på www.vigo.no. Du logger deg på via MinID, så sørg for at du har dette på plass i god før du skal søke.

·      VIKTIG! Du må sende inn kopi av vitnemål, karakterutskrift e.l. fra året i utlandet til inntakskontoret. Fristen for dette ligger normalt rundt 20. juni. Karakterene fra utvekslingsåret blir da konvertert til en poengsum som du konkurrerer på grunnlag av. Hvis du ikke sender inn bekreftelsen på gjennomført utvekslingsår, kan du miste skoleplassen din på Vg3!

·      Utvekslingselever både på studiespesialisering og på musikk, dans og drama har samme fortrinnsrett til plass på egen skole som de elevene som gjennomfører Vg2 på skolen. Du kan altså ikke skyves ut av søkere fra andre skoler. Forutsetningen er selvfølgelig at reglene for godkjenning av utvekslingsåret er fulgt.

 

Noen regler som gjelder føring av vitnemålet

·      Karakterene fra utvekslingsåret kommer ikke på ditt norske vitnemål.

·      Godkjenningen føres enkeltvis for hvert fag du skulle ha hatt i Norge på Vg2. Det føres "Godkjent" i karakterfeltet og merknaden "Godkjent etter søknad" i merknadsfeltet.

·      Gjennomsnittskarakter: gjennomsnittskarakteren for elever som har fått godkjent fag som følge av tilsvarende opplæring fra utlandet, regnes ut på grunnlag av de fagene som er gjennomført på Vg1 og Vg3 i Norge + ev. privatisteksamener i fag fra Vg2.