Hovedseksjon

Foreldremøter Vg1 Ny Info

Bilder fra Hartvig Nissen

Foreldremøter for Vg1 studespesialisering og for musikk, dans og drama samles til et felles møte. Dette møtet blir digitalt. 

Teams lenke for møtet: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTc5N2U1YmItZmVjZi00NzQxLTljODgtNDhjODIzYzE0ZTQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a5a66368-d49e-4bf5-af9a-6ccbf48e6655%22%2c%22Oid%22%3a%2284b6b3b0-2b5b-4197-b34c-105d9ea765b1%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

 

Møtet starter kl 18.00, utelukkende digitalt. Det vil ikke være et fysisk møte samtidig. 

 

Velkommen!