Hovedseksjon

Klagefrister skoleåret 23/24

HNS-kveldsbilde

Viktig informasjon om klagefrister vår 2024

Elever på Vg3 får offentliggjort sine standpunktkarakterer mandag 3.juni.

Hurtigklagefrist

Du som er Vg3-elev har frist til torsdag 6. juni kl. 15.00, dersom du ønsker å klage på karakteren din i standpunkt i ett eller flere fag, og ønsker at denne skal behandles innen hurtigklagefristen. Dette tilbudet om hurtigklagebehandling gjelder kun elever på Vg3, og har sammenheng med opptak til høyere utdanning.

Klager elevert innenfor hurtigklagefristen, vil få svar før samordnet opptak kjører inntaket til høyere utdanning høstsemesteret 2023.

 

Ordinær klagefrist er innen 10 dager, med frist torsdag 13.juni kl. 15.00

Elever som bruker den ordinære klagefristen, får svar på klagen etter sommerferien.

Klager levert etter denne fristen, blir ikke behandlet.

 

Klagefrister for elever på Vg2 og Vg1

Elever på Vg2 og Vg1 får offentliggjort sine karakterer tirsdag 11.juni.

De har 10 dagers klagefrist, og må levere klagen innen fredag 21.juni kl. 15.00.

Elever som klager innen denne fristen, får svar over sommerferien.

Klager levert etter denne fristen, blir ikke behandlet.

Det er kun klagerett på standpunktkarakterer, ikke på karakterer i fag som ikke har avsluttende karakter.

 

Klageprosedyre for alle elever;

Dersom du klager på standpunktkarakteren din eller karakter i orden eller atferd (gjelder kun Vg3), må klagen begrunnes.

Klagen din bør inneholde følgende:

  • Hvilket fag gjelder klagen, navn på faglærer og karakteren din til termin 1 i faget.
  • Redegjørelse for grunnlaget for klagen, sett i lys av kompetansemålene for faget.
  • Redegjørelse for hvordan du har fått vise kompetansen din og på hvilke måter du har blitt vurdert/latt deg vurdere.
  • Standpunktkarakter skal være basert på et bredt og variert grunnlag (forskjellige vurderingsformer)
  • Har du vist kompetanse vist underveis i timene som er blitt en del av vurderingen?
  • Redegjørelse for fagsamtaler med lærer og hvordan du har blitt holdt orientert om din faglige utvikling

 

Du skal sende klagen til rektor, og du må huske å oppgi fullt navn og adresse, klasse og karakteren din til 1.termin. Klagen MÅ være underskrevet med blå eller svart penn av deg som klager. Klager på mail uten signatur vil bli avvist.

Klagen gis deretter til faglærer som skriver sitt svar, og så sendes klagen til klagenemd. Svar på klagen kommer etter sommerferien (unntak for klager levert innen hurtigklagefristen for Vg3)

 

Klagenemd og rektor kan kun vurdere om retningslinjene for fastsetting av karakter er fulgt, ikke om en karakter er "riktig" eller ikke.

 

Klage på karakter i skriftlig eksamen

Eksamenskarakterene blir offentliggjort fredag 21.juni kl. 10.00

Hurtigklagefrist for elever på Vg3 er tirsdag 25.juni kl.15.00

10 dagers ordinær klagefrist til 1. juli kl. 15.00

 Klage på skriftlig eksamen trenger ingen begrunnelse.

Vi anbefaler at du klager raskt og får faglærer til å lese gjennom oppgaven du klager på.

Ny sensor vil lese oppgaven, og du kan gå opp, gå ned i karakter (merk deg særlig dette punktet) eller bli stående på samme karakter.

 Klage på muntlig eksamen

Ved muntlig eksamen kan man kun klage på formelle feil ved gjennomføringen av eksamen (se "elevinformasjon" på Teams)